Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” heeft een ANBI status.

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

-Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

-Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

-Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

-Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Donatie: NL38 RABO 0140 8275 60

Beleidsplan Je mag er zijn Noord-Holland

 1. Wie
 2. Doelstellingen
 3. Werkzaamheden
 4. Projecten
 5. Taakverdeling bestuur
 6. Informatie vermogen
 7. Besteding van het vermogen in geval van liquidatie
 8. Financieel overzicht
 9. Verslag uitgeoefende activiteiten 2021
 10. Vooruitzichten 2022 (inclusief begroting)

1. Wie

Stichting “Je Mag er Zijn Noord-Holland”
RSIN/fiscaal nummer 8517.67.370
De Mossel 23 K
1723 HX Noord-Scharwoude

Telefoonnummer06 – 1585 0041 bgg 06 – 1233 6442
Telefoonnummer financieel: 06 – 2549 6042
Website Noord-Holland:www.jemagerzijn-noordholland.nl
Website Landelijk:www.jemagerzijn.nl
Mail:info@jemagerzijn-noordholland.nl
Mail penningmeester:penningjmez@gmail.com

2. Doelstelling

Het inzamelen en uitlenen van tweedehandsgoederen aan pleegouders, pleegkinderen en hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We willen dat het magazijn twee keer per week op vaste tijden open is. Dit om derden te vergemakkelijken spullen te halen en/of te brengen. Tevens is er twee keer per maand een pleegouderbijeenkomst. De bedoeling van deze bijeenkomst is om kennis uit te wisselen en een grotere samenhorigheid te realiseren. Op die manier kunnen eventuele problemen met instanties of pleegkinderen wellicht makkelijker worden opgelost.

Hoewel wij van vele bedrijven en particulieren steun hebben gehad in het verleden, en Stichting Kinderpostzegels Nederland een grote sponsor was, zijn wij op dit moment volledig afhankelijk van giften van zowel particulieren als bedrijven. De doelstelling voor komend jaar is om meerdere vaste sponsoren te werven.

3. Werkzaamheden

• Inzamelen tweede handsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak

• Afgifte tweedehandsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak

• Sorteren en beoordelen van de ontvangen goederen. De goederen die voor ons doel niet geschikt zijn door bijvoorbeeld slechte kwaliteit of niet compleet gaan naar de kringloopwinkel of naar de gemeente werf.

• Organiseren van twee bijeenkomsten per maand voor pleegouders

• Werven van gelden door middel van het opzetten van een groep “vrienden voor Je Mag Er Zijn Noord-Holland”. Zijnde een groep van particulieren en bedrijven die ons op regelmatige basis financieel steunen. Voor deze groep wordt een nieuwsblad uitgegeven, die per mail wordt verzonden.

• Vergroten van naamsbekendheid onder pleegouders, pleegkinderen, particulieren en bedrijven.

• Schoon houden van het pand

• Promoten pleegouderschap

• Begeleiding van maatschappelijke stages

4. Projecten die hieruit voorvloeien:

 • Opzetten van jaarlijkse open dag met als doel diverse pleegkinderen gerelateerde
  stichtingen en verenigingen de gelegenheid te geven zich te profileren
 • Vergroten naamsbekendheid
 • Diverse pleegkinderen gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid geven zich te profileren
 • Het regelen van jaarlijkse terugkerende inzameldagen op basisscholen
 • Facebook bijhouden
 • Sponsorkliks bekend maken binnen een breed publiek

5. Taakverdeling en bevoegdheden van het bestuur en vrijwilligers

FunctieNaam
Voorzitter:Matthé Witte
Secretaris:Petra Kok-Vlieg
Penningmeester:Hennie Pranger/Wendy Hoogeveen
Bestuursleden:Tineke Witte en Monique Bak

Vanaf 1 januari 2022 heeft Wendy Hoogeveen het penningmeesterschap over genomen van Hennie Pranger.

Op dit moment heeft Je mag zijn Noord-Holland 11 vrijwilligers (inclusief bestuur).

6. Informatie vermogen

 • Het boekjaar loopt 1 januari tot en met 31 december.
 • Voor uitgaven lager dan € 50,= moet overleg plaatsvinden met één ander bestuurslid
 • Van alle uitgaven hoger dan € 50,= moeten alle bestuursleden de gelegenheid krijgen om hier iets over in te brengen. Minimaal twee derde van het bestuur moet akkoord gaan.
 • In uitzonderlijke gevallen wordt een km-vergoeding toegekend van € 0,19 per kilometer
 • Inkomsten worden verworven door giften van particulieren, overheidsinstellingen, non-profit organisaties en bedrijven. De afgelopen gelopen jaar hebben we giften ontvangen van gemeente in Noord-Holland, diverse non-profit organisaties, bedrijven en particulieren. Daarnaast ontvangen wij een kilo prijs voor de kleding en andere stoffen die niet bruikbaar zijn voor Je mag er zijn. In boekjaar 2021 was dit Midtex waar we deze vergoeding van ontvingen. Deze zijn door de Corona nog steeds wat lager.
 • Inkomsten worden besteed aan vaste lasten en incidentele uitgave zoals nieuwe stofzuiger, onderhoud cv-ketel, etc.
 • Gebruikelijk is om één keer per jaar een activiteit samen met de vrijwilligers te doen. Afgelopen jaar hebben wij dit in verband met Corona niet gedaan. Het voorgaande jaar bestond dit uit een uit etentje.
 • Inkomsten die wij genereren, komen voornamelijk door middel van contacten binnen ons sociaal netwerk. Door ons steeds groter wordende naamsbekendheid, worden wij een soms benaderd door instanties cq bedrijven die ons een gift verstrekken.
 • Er worden door de stichting geen lonen uitgekeerd.

7. Besteding van het vermogen in geval van liquidatie

In de statuten van de stichting staat opgenomen dat de gelden zullen worden overgemaakt naar één of meerdere goede doelen die ons hebben gesteund in de voorgaande jaren.

8. Financieel overzicht

Wins- en verliesrekening2021
Inkomsten
Donaties kinderpostzegels €               –  
Donaties bedrijven € 12.858,50
Donaties particulieren €   6.375,75
Donaties overheden €   4.250,00
Donaties overige €   5.681,51
Opbrengst kleding afval Midtex €       634,80
 € 29.800,56
Uitgaven
Huisvestingskosten €    15.443,44
Afschrijvingskosten €               –  
Algemene kosten €   1.053,26
 € 16.496,70
Financiele baten en lasten
Bankkosten en rente €       214,10
Resultaat boekjaar € 13.089,76

In onze beide panden op de Mossel bevinden zich diverse artikelen zoals kleding, fietsen, speelgoed etc. Deze vertegenwoordigen een lastig te schatten waarde. Je mag er zijn houdt geen jaarlijkse tellingen. Alle artikelen worden gratis verkregen en zijn dus tweedehands. De artikelen worden uitgeleend aan pleeggezinnen. Hier wordt niet voor betaald.

Kleding en andere stoffen die worden verkregen, die niet geschikt zijn om uit te lenen, worden opgehaald door een opkoper. Hiervoor ontvangen we een kiloprijs.

9. Verslag uitgeoefende activiteiten 2021

De activiteiten van het magazijn zijn door Corona in 2021 ook nog behoorlijk beperkt.

Er zijn weinig bijeenkomsten geweest, en slechts een beperkte opening. Ook was er geen open dag.

Om toch tegemoet te komen aan de vraag om artikelen, zijn we overgaan tot het verstrekken van pakketten.

Pleeggezinnen konden een aanvraag doen voor een specifieke maat en of het voor een jongen voor een meisje was, en de leeftijd van het kind. De vrijwilligers maakte dan een pakket klaar. Deze kon worden opgehaald op afspraak, of werden verzonden.

Momenteel zijn we weer volledig open. Het is behoorlijk druk. Het is dan ook fijn dat de groep met vrijwilligers zich steeds meer uitbreid.

Periodiek maakt het magazijn een nieuwsbrief die op de website wordt geplaatst. Deze wordt ook per mail gedeeld. Zie https://www.jemagerzijn-noordholland.nl/index.php/nieuws

In het kort:

Januari tot april geheel gesloten.

februari 2021 start afgifte pakketten.

april 2021 start gedeeltelijk opening. Alleen bezoeken op afspraak op dinsdagochtend of woensdagmiddag (uitgezonderd calamiteiten)

December 2021 speelgoed actie Albert Heijn. 310 kinderen hebben we van een cadeau kunnen voorzien.

December 2021 Je mag er zijn Noord-Holland moet weer voor een tijdje dicht.

Januari 2022 we mogen nog niet open. Om toch aan de vraag te voldoen worden er weer pakketten gemaakt.

Februari 2022 we mogen weer beperkt open. Er gelden speciale regels voor het aanbrengen van goederen. Dit gebeurd voornamelijk buiten. Zodat men niet door het pand hoeft.

Uitgezonderd de cadeau actie in december een vrij rustig jaar dus.

10. verwachtingen 2022

Begroting2022
Inkomsten
Donaties bedrijven €          6.500,00
Martin Neesen prijs €        10.000,00
Donaties particulieren €          3.500,00
Donaties overheden €          4.250,00
Donaties overige €          2.500,00
Opbrengst kleding afval Midtex €              550,00
 €     27.300,00
Uitgaven
Uitgaven activiteiten Martin Neesen prijs €        10.000,00
Huisvestingskosten €        18.000,00
Algemene kosten €          2.500,00
 €     30.500,00
Financiele baten en lasten
Bankkosten en rente €           235,00
Resultaat boekjaar €      -3.435,00

De begroting is gebaseerd op de ontvangsten van voorgaand boekjaar. We hopen de gemeente subsidie te ontvangen, maar dat is afwachten.  

Wel hebben we de Martin Neesen prijs gewonnen en ontvangen in 2022..